Wprowadzenie

Zarys historii powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej
i władze statutowe związku wybrane na 6 zjazdach WZZ PGM w latach od października 1992 do października 2017 roku.

Powstanie  WZZ PGM było poprzedzone utworzeniem w lutym 1984 r. Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Remontu i Budowy Statków oraz w czerwcu 1984 r. Federacji Związków Zawodowych Przemysłu  Okrętowego „Okrętowcy”.

W wyniku połączenia w/w Federacji w 1988 roku powstała Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Stoczniowego.

W 1989 r. w wyniku dalszej integracji w/w Federacja w połączeniu z Federacją Związków Zawodowych Portów Morskich, Federacją Związków Zawodowych Gospodarki Rybnej, Federacją Związków Zawodowych Żeglugi Śródlądowej utworzona została Federacja Związków Zawodowych  Gospodarki Morskiej.

W 1990 roku grupa inicjatywna składająca się z przedstawicieli połączonych Federacji dokonała opracowania nowego Statutu oraz rejestracji w sądzie jednolitego związku o nazwie Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej.

Rejestracja WZZ PGM w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie dokonana została  8 maja 1991 r.

Połączenie kilku Federacji Związków Zawodowych w jeden Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej jest pozytywnym przykładem integrowania środowiska związkowego wywodzącego się i związanego z przemysłem stoczniowym, portami morskimi
i śródlądowymi, żeglugą śródlądową, przetwórstwem rybnym.

Do połączenia 5 Federacji Związków związanych z Gospodarką Morską w jednolity związek w znacznym stopniu przyczynił się kol. Maciej Manicki. Przystąpienie do WZZ PGM zadeklarowało około 5000 członków.