Statut WZZ PGM

STATUT

Wolnego Związku Zawodowego

Pracowników Gospodarki Morskiej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Wolny Związek Pracowników Gospodarki Morskiej, zwany dalej „Związkiem”, jest organizacją niezależną i samorządową.
 2. Przynależność do Związku jest dobrowolna.
 3. Związek reprezentuje swych członków w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych.

Art. 2

 1. Związek jest ogólnokrajowym związkiem zawodowym.
 2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Związku jest miasto Gdańsk.

Art. 3

 1. Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych.
 2. Związek może współpracować z innymi organizacjami.

 

Rozdział II

Cele i zadanie Związku

Art. 4

 1. Celem Związku są godne warunki życia i pracy członków Związku.
 2. Zadaniem Związku jest walka o prawa i godność, a także interesy zawodowe i socjalno-bytowe członków Związku – pracowników, emerytów i rencistów, bezrobotnych oraz ich rodzin.

Art. 5

 1. Struktury Związku realizują cele i zadanie Związku korzystając z wszelkich uprawnień związków zawodowych określonych w ustawie o związkach zawodowych i innych przepisach prawa, a w szczególności przez:
  1. Społeczny nadzór przestrzegania prawa w zakresie warunków pracy, płac, zatrudnienia, świadczeń socjalno-bytowych i ochrony zdrowia oraz podejmowanie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie,
  2. Prowadzenie analiz kształtowania się płac i innych dochodów oraz kosztów utrzymania pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin,
  3. Inicjowanie, negocjowanie, zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień i umów dotyczących Oraw i obowiązków pracowniczych, a także nadzorowanie ich przestrzegania,
  4. Negocjowanie i uzgadnianie ustalonych u pracodawcy:
   1. Zasad wynagrodzenia, w tym regulaminów nagród i premiowania,
   2. Zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
   3. Systemów i rozkładów czasu pracy,
  5. Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy oraz organów spółki (przedsiębiorstwa) we wszystkich sprawach dotyczących interesów pracowniczych,
  6. Zajmowanie stanowisk w indywidualnych sprawach pracowniczych dotyczących członków Związku,
  7. Udzielanie pomocy prawnej członkom Związku, podejmowanie na ich wniosek interwencji oraz występowanie w ich imieniu i na ich wniosek przed sądami i innymi organami w sprawach wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych,
  8. Prowadzenie działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej.

Art. 6

 1. W obronie prawa do pracy, warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych Związek może wszczynać i prowadzić spory zbiorowe, organizować strajki lub inne formy protestu.
 2. Szczegółową procedurę udziału Związku w rozwiązaniu sporów zbiorowych i korzystania przez Związek z prawa do organizowania strajków oraz innych form protestu określa regulamin uchwalony przez Radę Krajową Związku.
 3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać uprawnień zakładowych (międzyzakładowych) struktur Związku określonych w art. 25 ust. 6.

 

Rozdział III

Członkowie Związku ich prawa i obowiązku

Art. 7

 1. Członkiem Związku może być pracownik zatrudniony przez pracodawcę prowadzącego działalność w gospodarce morskiej, współpracującego z gospodarką morską lub o innym profilu działalności, w tym pracownik młodociany zatrudniony w celu przyuczania zawodowego.
 2. Członkiem Związku może być również emeryt lub rencista, o ile przed przejściem na emeryturę lub rentę był zatrudniony przez pracodawcę, o którym mowa w ust. 1.
 3. Członkiem Związku może być również bezrobotny, o ile prawa członkowski nabył w okresie zatrudnienia przez pracodawcę, o którym mowa w ust. 1.
 4. Rada Krajowa Związku może określić inne niż wymienione w ust. 2 i 3 przypadki utrzymania statusu członka Związku dotyczące osób, które nabyły członkostwo w okresie zatrudnienia przez pracodawcę, o którym mowa w ust.1.
 5. Przyjęcie do Związku następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej, decyzją właściwej struktury Związku.
 6. Wystąpienie ze Związku następuje po złożeniu na piśmie oświadczenia o wystąpieniu ze Związku.
 7. Członkiem Związku nie może być osoba wydalona ze Związku w okresie 5 lat od daty uchwały o wydaleniu, a także osoba skreślona z listy członków Związku w okresie jednego roku od daty uchwały o skreśleniu.
 8. Szczegółowe zasady nabywania i utraty członkostwa w Związku określa, w drodze regulaminu, Rada Krajowa Związku.

Art. 8

Decyzje dotyczące zaliczenia do stażu związkowego okresów innych niż okres członkostwa w Związku podejmuje właściwa zakładowa (międzyzakładowa) struktura Związku.

Art. 9

 1. Członek Związku ma prawo:
  1. Uczestniczyć w pracach Związku,
  2. Występować z wnioskami i postulatami do właściwych organów Związku w sprawach będących w kompetencjach Związku,
  3. Uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach organów Związku rozpatrujących sprawę dotyczącą osobiście jego osoby,
  4. Korzystać z obrony swych praw i interesów pracowniczych przez Związek,
  5. Korzystać z pomocy socjalnej, prawnej i materialnej Związku w sposób zgodny z zasadami określonymi w Związku,
  6. Być na bieżąco i na żądanie informowanym i działaniach Związku.
 2. Każdy członek Związku ma bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do organów Związku, na zasadach określonych w ordynacji wyborczej.

Art. 10

Członek Związku ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień Statutu, wydanych na podstawie Statutu regulaminów oraz uchwał organów Związku,
 2. Uczestniczyć w pracach Związku,
 3. Opłacać składkę członkowską na Związek.

Art. 11

 1. Członek Związku, który nie bierze udziału w pracach Związku lub nie opłaca składki członkowskiej na Związek może zostać ukarany:
  1. Upomnieniem,
  2. Skreśleniem z listy członków Związku.
 2. Członek Związku, który nie wykonuje uchwał organów Związku, nie przestrzega postanowień Statutu lub regulaminów wydanych na podstawie Statutu, z wyłączeniem dotyczących składki członkowskiej, może zostać ukarany:
  1. Naganą,
  2. Wydaleniem ze Związku.

Art. 12

 1. Decyzję o ukaraniu członka Związku podejmuje właściwa struktura Związku.
 2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje prawo do odwołania się do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który podjął decyzję o ukaraniu.
 3. Odwołanie od ukarania wstrzymuje skutki kary do czasu rozpatrzenia odwołania.
 4. Sprawy, o których mowa w ust. 1-3 określa regulamin uchwalony przez Radę Krajową Związku.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Związku i jego organy

Art. 13

 1. Związek ma trzystopniową strukturę:
 2. Krajową,
 3. Terenową,
 4. Zakładową (międzyzakładową)
 5. Strukturę krajową tworzą struktury terenowe i zakładowe (międzyzakładowe).
 6. Prezydium Związku prowadzi rejestr struktur, o których mowa w ust. 1 pkt.2 i 3. Wpis do rejestru następuje na podstawie uchwały Prezydium Związku, na pisemny wniosek właściwej struktury lub jej komitetu założycielskiego.
 7. Struktury wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 3 uzyskują osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 3.
 8. Strukturom, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 przysługują wszelkie, wynikające z przepisów prawa, kompetencje i uprawnienia zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej.
 9. W zależności od potrzeb i wielkości struktury wymienione w ust. 1 pkt. 3 mogą tworzyć wedle swego uznania swoją organizację wewnętrzną określając jej organy, sposób ich prowadzenia lub wyboru, przyznając im określone kompetencje w sprawach właściwych dla zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej.
 10. Połączenie struktur zakładowych w strukturę międzyzakładową następuje z inicjatywy lub za zgodą Prezydium Związku.

Art. 14

 1. Organami Związku na szczeblu krajowym są:
 2. Krajowy Zjazd Związku,
 3. Rada krajowa Związku,
 4. Prezydium Związku,
 5. Zebranie sekcji branżowej Związku,
 6. Komisja Rewizyjna Związku.
 7. Związek reprezentuje przewodniczący Związku lub inne osoby imiennie upoważnione przez Prezydium Związku w granicach określonych w upoważnieniu.

Art. 15

 1. W zakładowych (międzyzakładowych) strukturach związku organami są:
 2. Zebranie Ogólne (Zebranie Delegatów)
 3. Zarząd Zakładowy (Międzyzakładowy)
 4. Prezydium Zarządu,
 5. Zakładowa (Międzyzakładowa) Komisja Rewizyjna.
 6. Regulamin, o którym mowa w art. 16, może ustalić inne nazwy organów wymienionych w ust. 1.

Art. 16

Zebranie Ogólne (Zebranie Delegatów) struktury zakładowej (międzyzakładowej) określa w drodze regulaminu dla tej struktury Związku:

 1. Wewnętrzną organizację struktury,
 2. Kompetencję i liczebność jej organów,
 3. Tryb dokonywania wyboru i odwołania członków jej organów

oraz zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących jej działania wynikających z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa, które nie są uregulowane Statutem lub regulaminami wydanymi przez organy Związku szczebla krajowego.

Art. 17

 1. W zakładowych (międzyzakładowych) strukturach związku Zebranie Ogólne może wybrać Delegata Związku i jego zastępcę, określając ich uprawnienia.
 2. W zakładowych (międzyzakładowych) strukturach związku zrzeszających mniej niż 10 członków Związku będących pracownikami Zebranie Ogólne wybiera Delegata Związku i jego zastępcę, określając ich uprawnienia.
 3. W strukturach, o których mowa w ust. 1 i 2 funkcje kontrolne wykonuje Komisja Rewizyjna Związku.

Art. 18

Kadencja organów Związku trwa 4 lata.

 

Art. 19

 1. Najważniejszym organem Związku jest krajowy Zjazd Związku, do kompetencji którego należy:
  1. Uchwalanie Statutu i zmian do Statutu,
  2. Uchwalanie programu i głównych kierunków działania Związku,
  3. Wybór przewodniczącego Związku,
  4. Określenie liczby członków Prezydium Związku i Komisji Rewizyjnej Związku wybieranych w sekcjach branżowych,
  5. Zatwierdzenie ordynacji wyborczej w części dotyczącej wyboru przewodniczącego Związku, wyboru członków Prezydium Związku w sekcjach branżowych i Komisji Rewizyjnej Związku,
  6. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady krajowej Związku i Komisji Rewizyjnej Związku oraz udzielanie na wniosek tych organów absolutorium Prezydium Związku.
 2. Krajowy Zjazd Związku może podejmować uchwały w obecności co najmniej 3/5 delegatów.

Art. 20

 1. Naczelnym organem Związku jest Rada Krajowa Związku, która kieruje działalnością Związku w okresie między Krajowymi Zjazdami Związku, a także podejmuje uchwały i decyzje w sprawach:
 2. Ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
 3. Przynależności Związku do krajowych i międzyzakładowych zrzeszeń i organizacji związkowych,
 4. Budżetu Związku i bilansu Związku,
 5. Ponadzakładowych strajków – przyjmowane większością 3/5 członków Rady,
 6. Nadzoru nad pracą Prezydium Związku,
 7. Powoływania i odwoływania, na wniosek przewodniczącego Związku, wiceprzewodniczących Związku,
 8. Ordynacji wyborczej Związku oraz określania, z uwzględnieniem art. 21 ust. 3, liczby delegatów na Krajowy Zjazd Związku i podziału tych mandatów pomiędzy zakładowe i międzyzakładowe struktury Związku,
 9. Tworzenia i rozwiązywania sekcji branżowych i terenowych struktur Związku,
 10. Zwoływania Krajowych Zjazdów Związku i zebrań sprawozdawczych delegatów na Krajowy Zjazd Związków,
 11. Zawieszania w czynnościach członków Prezydium Związku.
 12. Rada krajowa zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 13. W skład Rady Krajowej Związku wchodzą przedstawiciele wszystkich zakładowych i międzyzakładowych struktur Związku.

Art. 21

 1. Prezydium Związku jest organem wykonawczym Związku, który kieruje pracami Związku w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Krajowej Związku i podejmuje decyzje we wszelkich sprawach z wyłączeniem zastrzeżonych w Statucie dla innych organów Związku.
 2. Prezydium Związku składa się z przewodniczącego Związku, wiceprzewodniczącego Związku, sekretarza Związku oraz przedstawicieli sekcji branżowych i przewodniczących struktur terenowych Związku.
 3. Prezydium Związku powołuje i odwołuje, na wniosek przewodniczącego Związku, sekretarza Związku.
 4. Członkowie Prezydium Związku są członkami Rady Krajowej Związku i delegatami na Krajowy Zjazd Związku.
 5. W pracach Prezydium Związku udział biorą przewodniczący doraźnych komisji problemowych Związku powoływanych przez Radę Krajową Związku lub Prezydium Związku.
 6. Prezydium Związku zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 7. Prezydium Związku przedstawia Radzie krajowej Związku sprawozdania ze swych czynności każdorazowo na jej posiedzeniu.

Art. 22

 1. Kolegium przewodniczących (przedstawicieli) zakładowych (międzyzakładowych) struktur Związku działających na terenie określonym przez Radę Krajową Związku jest organem terenowej struktury Związku.
 2. Do reprezentowania terenowej struktury Związku uprawniony jest przewodniczący kolegium lub osoby imiennie przez niego upoważnione w granicach określonych w upoważnieniu.
 3. Kompetencje kolegium oraz siedzibę struktury terenowej Związku określa regulamin uchwalony przez Radę Krajową Związku.

Art. 23

 1. Sekcję branżową Związku tworzą w ramach branży określonej przez Radę Krajową Związku przedstawiciele zakładowych (międzyzakładowych) struktur Związku działających w tej branży.
 2. Do reprezentowania sekcji branżowej Związku uprawniony jest przewodniczący kolegium lub osoby imiennie przez niego upoważnione w granicach określonych w upoważnieniu.
 3. Kompetencje sekcji branżowej Związku określa regulamin uchwalony przez Radę Krajową Związku.

Art. 24

 1. Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej Związku wchodzą przedstawiciele sekcji branżowych Związku.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Rady krajowej Związku.
 4. Komisja Rewizyjna Związku wybiera ze swego składu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku i jego zastępców tworzących prezydium Komisji Rewizyjnej Związku, które kieruje jej pracą.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku są zwoływane również na wniosek Rady Krajowej Związku, Prezydium Związku, sekcji branżowej Związku lub 1/3 członków Komisji Rewizyjnej Związku w terminie 14 dni od dnia złożenia związku.
 7. Komisja Rewizyjna Związku może powoływać spośród swoich członków zespoły kontrolne w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
 8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy:
  1. Kontrola przestrzegania Statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie oraz realizacji uchwał organów Związku,
  2. Kontrola zgodności gospodarki finansowej i majątkowej z budżetem Związku,
  3. Opiniowanie projektów budżetów i bilansów Związku,
  4. Przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Związku i Radzie Krajowej Związku sprawozdań z wyników kontroli oraz uwag i wniosków z nich wynikających.

 

Rozdział V

Zasady działania Związku

Art. 25

 1. O ile Statut nie stanowi inaczej organy Związku mogą podejmować uchwały i decyzje w obecności więcej niż połowy swoich członków.
 2. Uchwały i decyzje organów Związku są ważne jeśli głosowało za ich przyjęciem więcej niż połowa obecnych na posiedzeniu.
 3. Wybory są tajne, a liczba kandydatów w wyborach nie może podlegać ograniczeniu.
 4. Wybór jest skuteczny, jeśli kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, a głosy ważne oddało więcej niż połowa członków organu uprawnionych do głosowania.
 5. Odwołanie z funkcji pełnionej z wyboru lub powołania następuje w trybie jakim dokonano wyboru lub powołania.
 6. Podjęcie strajku lub innej formy protestu dotyczącego pracodawcy objętego działaniem struktury zakładowej (międzyzakładowej) wymaga zgody tej struktury.

Rozdział VI

Majątek Związku

 

Art. 26

 1. Majątek Związku służy prowadzeniu działalności statutowej Związku.
 2. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich.
 3. Majątek Związku może powstać również z dochodów działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej oraz dotacji, subwencji, zapisów i darowizn.

Art. 27

 1. Każda zakładowa (międzyzakładowa) struktura Związku posiada własny majątek.
 2. Majątek zakładowej (międzyzakładowej) struktury Związku zasilają składki członkowskie od członków zrzeszonych w tej strukturze.
 3. Majątek struktury Związku, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 2 i 3 może być zasilany dochodami z działalności gospodarczej prowadzonej przez tą strukturę, a także dotacjami, subwencjami, zapisami i darowiznami na rzecz tej struktury.
 4. Wysokość składki członkowskiej ustala właściwa zakładowa (międzyzakładowa) struktura Związku.
 5. Wysokość składki członkowskiej od członków zrzeszonych w Strukturach Związku, k których mowa wart. 17 ust.2, określa Prezydium Związku.

Art. 28

 1. Majątek krajowej struktury Związku zasilają odpisy od składek członkowskich zbieranych przez zakładowe (międzyzakładowe) struktury Związku.
 2. Majątek krajowej Struktury Związku mogą zasilać również dochody z działalności gospodarczej oraz dotacje, subwencje, zapisy i darowizny na rzecz tej struktury.
 3. Wysokość odpisu od składki członkowskiej na rzecz struktury krajowej wynosi nie mnie niż 0,25% najniższego wynagrodzenia za pracę miesięcznie od zatrudnionych członków Związku w przeliczeniu na pełne etaty, z zastrzeżeniem, ze w zakresie dotyczącym zakładowych (międzyzakładowych) struktur Związku zrzeszających do pięćdziesięciu członków Związku zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wysokość tego odpisu nie może przekroczyć 15% przychodów ze składki członkowskiej w zakładowej (międzyzakładowej) strukturze Związku w okresie za który ten odpis jest ustalany.
 4. Wysokość, szczegółowe zasady i tryb opłacania odpisów od składek członkowskich określa, w drodze uchwały, Rada Krajowa Związku. Rada Krajowa może, w drodze uchwały ma wniosek Prezydium Związku, okresowo odstąpić, w całości lub w części, od poboru odpisów od składki członkowskiej od zakładowej (międzyzakładowej) struktury Związku, która z przyczyn od niej niezależnych utraciła płynność finansową.

Art. 29

Majątek żadnej struktury Związku nie może być podstawą egzekucji i roszczeń z tytułu zobowiązań innej struktury Związku.

Art. 30

 1. Działalność gospodarczą mogą prowadzić struktury Związku wymienione w art. 13 ust. 1 pkt1-3.
 2. Każda ze struktur Związku wymienionych w ust. 1 może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi strukturami Związku.
 3. Podjecie decyzji o działalności gospodarczej przez jakąkolwiek strukturę Związku nie wymaga zgody innej struktury Związku.
 4. Dochody z działalności gospodarczej zasilają, a straty na tej działalności obciążają majątek struktury Związku która ją prowadzi. Za działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność struktura Związku, która ją prowadzi, a w przypadku działalności wspólnej odpowiedzialność jest odpowiednia do udziału każdej ze struktur Związku w tej działalności.
 5. Każda struktura Związku wymieniona w ust. 1 może nabywać i zbywać składniki swojego majątku, a także zaciągać zobowiązania i zawierać umowy w granicach własnego majątku.
 6. Właściwy organ każdej struktury Związku upoważnia osoby, które mogą w imieniu tej struktury Związku zaciągać zobowiązania i podpisywać umowy.
 7. Każda struktura Związku, o której mowa w ust. 1, ma prawo prowadzić własny rachunek bankowy samodzielnie podejmując decyzje w tym zakresie.
 8. Działalność dochodową inną niż gospodarcza może prowadzić wyłącznie struktura krajowa Związku.
 9. Decyzje w sprawach działalności dochodowej innej niż gospodarcza należą do Rady Krajowej Związku.

Art. 31

 1. Zakładowe (międzyzakładowe) struktury Związku mogą podejmować decyzje w sprawach pieniężnych i rzeczowych świadczeń dla członków Związku zrzeszonych w tych strukturach.
 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, struktury Związku przyznają na podstawie regulaminów przyjętych przez ich organy.
 3. Zasady i tryb wypłaty świadczeń dla członków Związku zrzeszonych w strukturach Związku, o których mowa w art. 17 ust. 2 Statutu, określa w drodze regulaminu Prezydium Związku.

Art. 32

 1. Prezydium Związku może podjąć decyzję o utworzeniu Funduszu Strajkowego Związku określając zasady jego zasilania i wykorzystani.
 2. Rada krajowa Związku może podejmować decyzje o wykorzystaniu środków Funduszu Strajkowego Związku na inne wydatki związane ze statutową działalnością Związku.
 3. Każda struktura Związku, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 2 i 3, oraz każda sekcja branżowa Związku może tworzyć własny fundusz strajkowy określając zasady jego zasilania i wykorzystania.

 

Art. 33

 1. Związek może posiadać odznaki zewnętrzne.
 2. Rodzaje i wzory odznak zatwierdza Rada Krajowa Związku.

Art. 34

Interpretacja postanowień Statutu należy do Rady Krajowej Związku.

Art. 35

 1. Krajowy Zjazd Związku jest uprawniony do rozwiązania Związku oraz określenia zasad i trybu jego likwidacji.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku jest ważna, jeśli głosuje za jej przyjęciem co najmniej 3/5 delegatów uczestniczących w obradach Zjazdu.
 3. W przypadku rozwiązania Związku struktury mogą przekształcić się w samodzielne organizacje związkowe.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 majątek danej struktury Związku, jej należności i zobowiązania oraz prawa majątkowe przejmuje organizacja związkowa, w którą przekształciła się dana struktura Związku

Art. 36

 1. Traci moc Statut Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej uchwalony w dniu 25 października 1996r.
 2. Regulaminy wydane na podstawie statutu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, w zakresie zgodnym ze Statutem, do czasu wydania nowych regulaminów.

Art. 37

Statut uchwalony w dniu 18 listopada 2000r. wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

statut

 

 

1

Przyłącz się do Tych

którym nie jest obojętne jak żyją

ZOSTAŃ CZŁONKIEM

WOLNEGO

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

PRACOWNIKÓW

GOSPODARKI MORSKIEJ